NIEUWSBRIEF, Januari 2018

Wijiziging IND aanvraag uitwisseling Au Pair "Inreisdatum Au Pair"

Per 1 januari jl. door de IND een wijziging ingevoerd m.b.t. de aankomst datum van de au pair.

 

Bij de digitale aanvraag hebben wij nog maar twee mogelijkheden als aankomst datum te mogen invullen.

 

  • Inreisdatum bekend
  • Inreisdatum onbekend

 

  • Inreisdatum bekend. Vullen wij de datum van aankomst in, voor de tijd kan de au pair niet afreizen naar Nederland, alles na de opgegeven datum wel. De aankomstdatum die wij doorgeven bijvoorbeeld 1 maart dan gaat haar jaarvergunning in en zal zij 28 februari 2019 vertrekken.
  • Inreisdatum onbekend. Vullen wij niets in bij de digitale aanvraag en op het moment dat haar MVV door de Nederlandse ambassade in land van herkomst wordt afgegeven dan gaat haar jaarvergunning direct in.

SNAPS adviseert  is inreisdatum bekend aan te geven (wel termijn aanhouden als de aanvraag wordt ingediend door ons van 4- 6 weken* daarna aankomst au pair)

*Bij de au pairs uit de Filipijnen duurt een aanvraag altijd langer daar zij, na afgifte van hun MVV, nog naar een CFO seminar moeten gaan. 

Kopie of originele documenten toetsen en bewaren

Tijdens de workshop die wij  (Super Nanny Au Pair Services heeft gehad,bij de IND) is naar voren gekomen dat er onduidelijkheid bestaat of wij (SNAPS)  als erkend referent documenten in kopie (digitaal) mogen ontvangen van de gastgezinnen en au pairs. Wij dienen als erkend referent de werkgeversverklaring, verklaring omtrent inkomen zelfstandig ondernemer en het uittreksel uit de Basisregistratie Persoonsgegevens in origineel te ontvangen en te toetsen. Dit om elke mogelijkheid van fraude uit te sluiten.

Het bewonen door een au pair van een bijgebouw

Geregeld krijgt de IND signalen over huisvesting van een au pair in een bijgebouw zoals bijvoorbeeld in een tuinhuis, een omgebouwde garage, berging of schuur etc.. Dit soort huisvesting zonder de juridische status van woonbestemming is niet toegestaan.

In het kader van het uitwisselingskarakter van de au pair-regeling dient de au pair opgenomen te worden in het gastgezin. Dit betekent conform wet- en regelgeving dat de au pair deel moet uitmaken van het gastgezin en ook op het adres van het gastgezin dient te wonen en hier daadwerkelijk zijn ingeschreven.

Wordt een au pair gehuisvest in een bijgebouw en er is hiervoor een bouwvergunning verleend maar heeft het bijgebouw niet de juridische status van woonbestemming, dan mag de au pair hier niet worden ondergebracht. Is er echter sprake van een woonbestemming en hoort deze ruimte ook tot het adres van het gastgezin en staat de au pair dus op hetzelfde adres ingeschreven, dan is bewoning door de au pair wel toegestaan. Dit geldt idem dito ook voor alle andere vormen van woonruimten zoals een tuinhuis, berging of schuur etc. 

Wijziging werkwijze inreisdatum bij au pairs

Met het informatiebericht (2017/3) van 21 juni 2017 is SNAPS  op de hoogte gesteld van een wijziging in de werkwijze van de (verwachte) inreisdatum bij au pairs. Van verschillende au pair bureaus hebben ons hierover reacties bereikt. Bij de IND is er begrip voor de zorgen die in de reacties zijn geuit en voor de vragen die er nog zijn. Daarom wordt hieronder nogmaals uitleg gegeven over dit besluit.

Gebleken is dat, ondanks dat hiervoor herhaaldelijk aandacht is gevraagd, in slechts 14% van de gevallen de afspraak wordt nagekomen om de inreisdatum meer dan drie weken vóór de daadwerkelijke inreis door te geven. Dit leidde tot een onwenselijke situatie, namelijk dat een au pair voor een te lange periode al in het gastgezin terecht kwam zonder verblijfsvergunning en mogelijk wel al werkzaamheden verrichtte. Verder heeft de IND er ook voor gekozen om deze werkwijze, die alleen gold voor uitwisseling au pair, aan te laten sluiten bij de geldende wet- en regelgeving en daarom niet langer de mogelijkheid te bieden om eerst alleen een verwachte inreisdatum en later de definitieve inreisdatum door te geven.

Het vorenstaande betekent dat SNAPS  nu nog twee keuzes behoudt voor de ingangsdatum van de verblijfsvergunning zoals het beleid dat voorschrijft: óf de keus van één dag na afgifte van de mvv óf van de inreisdatum die u aangeeft op het aanvraagformulier (mits deze inreisdatum nog binnen de geldigheidsduur van de mvv valt). Indien u voor de eerste optie kiest (één dag na afgifte mvv) dan hoeft u uiteraard geen inreisdatum in te vullen in het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier zal nog hierop worden aangepast.

De ontvangen reacties op het informatiebericht (2017/3) leiden niet tot een ander besluit. Echter, aangezien de IND terdege beseft dat deze verandering een wijziging teweeg zal brengen in SNAPS bedrijfsvoering is er voor gekozen om deze werkwijze niet direct af te schaffen maar hiervoor een ruime overgangsperiode te nemen tot 1 januari 2018. Zodoende wordt SNAPS voldoende in de gelegenheid gesteld om uw werkwijze en bedrijfsvoering hierop aan te passen.

Normbedragen

De normbedragen in het kader van Wml worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van SZW herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. De normbedragen zijn dus geldig tot het moment dat een nieuw normbedrag wordt bekendgemaakt door de Minister van SZW. Hierna volgen de Wml-normbedragen zoals die gelden vanaf 1 januari  2018.

Op de website www.ind.nl is inmiddels een bericht geplaatst.

Normbedragen au pair:

Verblijf als au pair

Wml-norm per maand

Per maand exclusief vakantiegeld

Echtparen en ongehuwd samenwonenden

€ 1704,24

€ 1578,00

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

€ 1192,96

€ 1104,60

 

Wat moet het gastgezin verdienen?

Voor het gastgezin geldt dat de bovenstaande bedragen worden aangevuld met 50% van het minimumloon voor echtparen:

•inclusief vakantiegeld:   € 1704,24 : 2 =  € 852,12

•exclusief vakantiegeld:  € 1578,00: 2  =  € 789,00

 

De normbedragen voor het gastgezin zijn als volgt:

•Normbedrag echtparen of geregistreerd partners + normbedrag au pair (50%) inclusief vakantiegeld:  € 1704,24 +  € 852,36 = € 2556,36

•Normbedrag echtparen of geregistreerd partners + normbedrag au pair (50%) exclusief vakantiegeld: € 1578,00 +  € 789,00 = € 2367,00

•Normbedrag alleenstaanden of alleenstaande ouders + normbedrag au pair (50%) inclusief vakantiegeld: € 1192,96 + € 852,12 = € 2045,08

•Normbedrag alleenstaanden of alleenstaande ouders + normbedrag au pair (50%) exclusief vakantiegeld: € 1104,60 +  € 789,00 = € 1893,60

Bruto normbedragen

De normbedragen in het kader van Wml = Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. Omdat de IND uitgaat van de normbedragen van de Wml dient u er rekening mee te houden dat de normbedragen op 1 januari en 1 juli wijzigen.

(sv) bedragen

Bovenstaande bedragen zijn brutobedragen. Bij inkomen uit arbeid in loondienst wordt gekeken naar het sv-loon. Dit is het loon waarover de premies voor de sociale verzekeringen worden berekend. Het sv-loon is te vinden op de loonstrook en wordt soms ook loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) of loon voor loonheffing (fiscaal loon) genoemd. Het inkomen moet vanaf het moment van indiening van de aanvraag nog minimaal 12 maanden beschikbaar zijn.

BRP uittreksel Gastgezin (Basis Registratie Personen)

Uittreksel BRP

  • Wat voor een uittreksel moet u aanvragen voor het doen van de aanvraag uitwisseling au pair? SNAPS  heeft navraag gedaan bij verschillende gemeentes. Hieruit blijkt dat uittreksel vormvrij zijn en geen eenduidige naam hebben. Het gaat erom dat duidelijk bij de gemeente wordt aangegeven wat er op moet staan. Op basis van die vraag wordt een uittreksel gemaakt
  • Amsterdam: Uittreksel van de Basisinformatie
  • Den Haag: Gezinsuittreksel voor woning toewijzing gezin
  • Origineel of kopie? SNAPS dient het uittreksel origineel te ontvangen en per email.

Uitleg BRP indien de gemeente er niet uitkomt

Er moet in het BRP duidelijk het volgende blijken: dat jullie allemaal op hetzelfde adres ingeschreven staan (woningtoewijzing gezin), kan via DigiD, mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Let op er moet staan ingeschrevenen op dit woonadres, NIET geregistreerd.

IND kantoren Rijswijk en Hoofddorp verhuizen naar Den Haag

Verhuizing van IND-loket Hoofddorp

​In juli 2017 verhuist het IND-loket Hoofddorp naar Amsterdam

​Het loket Hoofddorp verhuist per 1 juli 2017 naar het IND-loket Amsterdam. Donderdag 29 juni 2017 is de laatste dag waarop u het IND-loket Hoofddorp  kunt bezoeken. Na deze datum helpen wij u graag bij ons loket in Amsterdam.

Het adres, de openingstijden en de routebeschrijving van het IND-loket Amsterdam  kunt u vinden op www.ind.nl onder het kopje Contact/Loketten, kantoren, aanmeldcentra/Loketten.

Verhuizing van IND-loket Rijswijk

Het loket Rijswijk gaat sluiten op 29 juni 16:00 uur en opent zijn deuren in Den Haag op 4 juli 2017 aan de Rijnstraat 8 te ’s-Gravenhage. Ook voor dit loket geldt dat u de openingstijden en de routebeschrijving van het IND-loket Den Haag te zijner tijd kunt vinden op www.ind.nl onder het kopje Contact/Loketten, kantoren, aanmeldcentra/Loketten.

2e TBC onderzoek

Het komt weleens voor dat aan een au pair wordt verzocht om een 2e TBC onderzoek te ondergaan. Voor de IND is het alleen een verplichting om tijdens eerste toelating (indien van toepassing) een TBC onderzoek te doen. Echter, het komt wel eens voor dat tijdens deze eerste screening iets naar voren komt dat de arts wil monitoren, en dat de betrokkene daarom na 6 maanden kan worden opgeroepen nogmaals langs te komen voor een (2e) screening. Dus, eigenlijk behandeling. Het advies is dan ook dat de au pair de oproep van GGD arts niet moet negeren en gevolg moet geven aan deze oproep.

Inleveren verblijfsdocument au pair na haar au pair jaar

Het verblijfsdocument is eigendom van de Nederlandse overheid en moet worden ingeleverd zodra of nadat de vreemdeling vertrekt uit Nederland. Het verblijfsdocument kan worden ingeleverd bij het dichtstbijzijnde IND-loket (Schiphol)  of opgestuurd worden naar:

IND Bureau Documenten
Postbus 7025
8007 HA Zwolle

Indien u het verblijfsdocument opstuurt dan verzoeken wij u om de documenten ongeldig te maken door het b.v. in te knippen of te perforeren. Graag niet helemaal doorknippen.

Termijn voor afgifte mvv in het paspoort

De IND probeert binnen 2 weken een beslissing te nemen op een compleet ingediende TEV-aanvraag. Na een positieve beslissing van de IND moet de mvv afgegeven worden. De IND stuurt de positieve beslissing op de TEV-aanvraag  naar de Nederlandse vertegenwoordiging waarvan de referent in het aanvraagformulier heeft aangegeven dat de mvv daar zal worden opgehaald.

 
Het hangt van de Nederlandse vertegenwoordiging af hoe snel de mvv-sticker kan worden afgegeven. Niet alle vertegenwoordigingen plakken zelf een mvv-sticker in een paspoort. Valt de diplomatieke post onder een Regionale Service Organisatie (RSO) dan duurt de afgifte van een mvv of visa ongeveer 2 weken langer. Het paspoort van de vreemdeling wordt namelijk eerst van de vertegenwoordiging naar de RSO verstuurd. Bij de RSO wordt de mvv in het paspoort geplaatst en teruggestuurd naar de vertegenwoordiging. U kunt, voor het indienen van de TEV-aanvraag, zelf bij de vertegenwoordiging informeren of deze onder een RSO valt. Dit helpt u bij het bepalen van de (verwachte) inreisdatum van de au pair. Houd ook rekening met mogelijke vertraging die kan ontstaan bij het maken van een afspraak bij de vertegenwoordiging voor het ophalen van de mvv.

Au pairs uit Indonesië/Thailand/ Filipijnen

Per februari 2016 is het visum proces in Indonesië veranderd. Na het interview met de ambassade word de aanvraag eerst naar Kuala Lumpur gestuurd, en daarna terug naar de Nederlandse ambassade in Jakarta. Dit was al voor de Filipijnen en Thailand . Dit proces duurt nu ongeveer 10 dagen.

Registratie op de Filipijnse Ambassade

Alle Filipijnse au pairs moeten zich na aankomst in Nederland melden bij de Filipijnse ambassade om zich te registreren. Indien uw au pair van buiten Den Haag komt mag ze per email registreren, voor de link klik hier  

Volgende event

Het Typical Old Fashioned Dutch Games and BBQ Event was wederom een geslaagde happening met veel gezellige au pairs die een top dag hebben gehad. Op onze website en Facebook pagina kunt u foto’s bekijken.

Het eerstvolgende event is het ICE skating Cool event met daarna de bekende stamppotten. Dit event zal zondag 14 januari 2018 plaatsvinden. 

 

Openingstijden Super Nanny Au Pair Services

Maandag           9.30 uur - 17.00 uur

Dinsdag             9.30 uur - 17.00 uur

Woensdag         9.30 uur - 17.00 uur

Donderdag        9.30 uur - 17.00 uur

Vrijdag               9.30 uur - 16.00 uur

 

Indien wij niet op kantoor aanwezig zijn kunt u altijd het antwoordapparaat inspreken of bij voorkeur een mail sturen info@supernannyaupairservices.nl , dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

 

Er zijn geen artikelen gevonden